The Council
PRESIDENT
會長
*# Ir Prof P L YUEN
源栢樑教授、工程師
BScEng(MCL) MBA EngD FHKIE FCIBSE FIHEEM R.P.E.(BSS)
IMMEDIATE PAST PRESIDENT
上任會長
* Ir Ringo S M YU
余錫萬工程師
BEng(CVL) CEng FHKIE MICE MIStructE R.P.E.(CVL, GEL, STL)
SENIOR VICE PRESIDENT
高級副會長
* Ir Edwin K F CHUNG
鍾國輝工程師
BEng(CVL) MASc(GEL) FHKIE R.P.E.(CVL, GEL)
VICE PRESIDENTS
副會長
* Ir Aaron K M BOK
卜國明工程師
BSc(Eng) FHKIE FHKIHT R.P.E.(CVL)
* Ir Dr LEE Chi Hong
李志康博士、工程師
BEng(MCL) HC(MCL) MSc(ENV Mgt) MBA(Tech Mgt) DBA CEng FHKIE FCIWEM FIMechE R.P.E.(BSS, ENV, MCL)
ELECTED ORDINARY MEMBERS
理事(會員大會推選的)
Ir CHAN Siu Hung
陳紹雄工程師
JP BSc(Eng) MSc CEng MHKIE HonFEI MIET
Ir CHEN Hao Ting
陳浩廷工程師
MEng(MCL) MScEng(ENV) ACGI MHKIE
Ir Francis C Y CHENG
鄭祖瀛工程師
BSc(Chemistry) FHKIE CChem FRSC
Ir Albert T N CHENG
鄭定寕工程師
BSc(Eng) MSc(Eng) LLB CEng FHKIE FHKCAC FHKIHT
Ir Jovian M C CHEUNG
張敏婕工程師
BEng(BSS) MSc(Comp & INF Tech) CEng MHKIE MCIBSE
* Ir Alice K T CHOW
周健德工程師
BSc MSc CEng FHKIE FAPM FHKIFM FICE FIStructE ACIArb R.P.E.(CVL, STL)
Ir Prof Adam S C CHOY
蔡少聰教授、工程師
CEng FHKIE MIEAust(CVL) MIStructE RI RSE 1RSE(PRC) R.P.E.(STL)
Ir KONG Shui Sun
江垂燊工程師
BSc MBA MA(ArbDR) LLB FHKIE FCIArb FICE
Ir Rupert K Y LEUNG
梁國堯工程師
DipIng BSc(Engg) CEng FHKIE MICE MIStructE RGE R.P.E.(CVL, GEL, STL)
* Ir Mandy M Y LEUNG
梁敏儀工程師
BEng(ELL&ENS) MSc(ELL&ENS) MBA LLB CEng MHKIE MIET
Ir LEUNG Yiu Hong
梁耀康工程師
BEng(ELL) MHKIE
Ir LIU Sing Pang
廖聖鵬工程師
ECPt2 Assoc(CVL&STL) FHKIE MIStructE
Ir Victor K Y LO
盧敬賢工程師
Dip(Mgt Studies) BSc(CVL) FHKIE
Ir Eric S C MA
馬紹祥工程師
GBS JP Dip(STL) HD(STL) BScEng(CVL) MEngSc CEng FHKIE FCIHT FICE FIStructE R.P.E.(CVL, STL)
* Ir MAK Ka Wai
麥嘉為工程師
DipHE(Delft) BScEng(CVL) MA(ADR) PCLL Barrister FHKIE MICE MIEAust
Ir Eagle C Y MO
巫翔鷹工程師
BEng(BSS) MSc(BSS) MHKIE FACSD FSOE MASHRAE BEAM Pro BEEF-QSP GBL Manager REA R.P.E.(BSS)
Ir Bobby M T NG
吳孟冬工程師
BBS BSc(Engg) CEng FHKIE MCIWEM MICE MIEAust
Ir Michelle M S TANG
鄧銘心工程師
BEng(CVL w/ Architecture) MA(Anthropology) MHKIE R.P.E.(CVL)
Ir TANG Whai Tak
鄧懷德工程師
MEng(Hons) ACGI MPA CEng MHKIE MICE
Ir Wilson S K TSANG
曾守傑工程師
Assoc(BSS) MSc(BSS) MSc(Mgt) DIC(Mgt) CEng FHKIE MCIBSE R.P.E.(BSS, FRE)
COUNCIL MEMBERS (DIVISION)
理事(分部推選的)
Ir Leo H Y CHAN
陳禧棪工程師
BASc(Comp) MBA MPA MHKIE
Ir Edward S C CHAN
陳世昌工程師
BSc(CVL&ENV) MSc(STL) CEng FHKIE FIStructE MCSCE MICE PEng(Ont) RSE 1RSE(PRC) R.P.E.(CVL, STL)
Ir CHAN Yiu Hon
陳耀漢工程師
BEng(ELL) MHKIE
Ir CHEUK Kim Tang
卓劍騰工程師
MSc(BSS) CEng CEM CEnv FHKIE FCIBSE FIMechE LEED AP BEAM Pro REA R.P.E.(BSS, MCL)
Ir Prof Joseph Duncan W J CHI
戚務堅教授、工程師
Sr Dip(CVL) Hons Dip(CVL) MSc MBA PhD(Engg Mgt) CEng FHKIE FHKICM FHKIHT FIStructE MICE RI RSA RSE RSO R.P.E.(CVL, STL)
Ir Clement H W CHUNG
鍾鴻威工程師
BEng(MCL) MEngSc CEng FHKIE FIMechE ATD MASHRAE REA R.P.E.(MCL)
Ir Ian S P CHUNG
鍾小平工程師
BSc(Engg) MSc(Engg) FHKIE FICE NACE CP Specialist R.P.E.(CVL)
Ir Prof Mark HAYMAN
Ir Prof Mark HAYMAN
EMBA FHKIE FRAeS
Ir Prof Ken HO
何建生教授、工程師
JP BSc MSc CEng FHKIE FICE R.P.E.(CVL, GEL)
Ir IP Tat Yan
葉達仁工程師
ECPt2 HD(ENS) MSc(Engg) CEng FHKIE MIEE
Ir Dr Ritz M H LAU
劉銘豪博士、工程師
HD Cert(AI) BSc MSc PhD CEng FHKIE MHKCS
Ir Prof Patrick P C LEE
李寶祥教授、工程師
Dip(Productn & Ind Engg) HC(Productn & Ind Engg) BBA MBA DBA FHKIE FCILT MCIPS CAQ SSBB RLSBB
Ir Ben C H LEUNG
梁志雄工程師
HD(CVL) BEng(CVL) FHKIE MIStructE AP BEAM Pro RI RSE R.P.E.(BUD, STL)
Ir Prof Eddie H K LOCK
樂鴻基教授、工程師
BEng(ELL) MScEng(ELL&ENS) MBA DBA CEng MHKIE FIET FInstMC BEAM Pro
Ir Prof Joseph Y W MAK
麥耀榮教授、工程師
ECPt2 Assoc(STL) MSc(CVL) CEng FHKIE FIStructE MICE 1RSE
Ir Prof Richard H Y SO
蘇孝宇教授、工程師
PhD(Human Factors) CEng FHKIE FHKES FIEHF SMAIAA
Ir Dr TSANG Kim Fung
曾劍鋒博士、工程師
MEng PhD FHKIE MIEE
Ir Edmond P H TSE
謝炳豪工程師
FSDSM DMS ProfDip(HRM) MA(Public Policy & Mgt) FHKIE FIFireE
EX-OFFICIO MEMBERS
當然委員
Mr Daniel T S YIP
葉桃新先生
HC(MCL) Dip(Mgt St) MSc(Proj Mgt) IEng AHKIE MIGEM
Ir Rachel H C NG
伍凱晴工程師
BASc(CVL) CEng MHKIE MICE
CO-OPTED MEMBERS
增補委員
Ir Ricky C K LAU
劉俊傑工程師
BEng(CVL) FHKIE
Ir Simon S H NGO
敖少興工程師
BSc(MCL) CEng FHKIE FIGEM RPE(GAS)
OBSERVERS
觀察員
Ir Prof Thomas K C CHAN
陳國璋教授、工程師
MSc(BSS) CEng FHKIE FCIBSE FIET FIHEEM R.P.E.(BSS, ELL)
Chairman of Engineers Registration Board
Ir Dr The Hon LO Wai Kwok
盧偉國博士、工程師
SBS MH JP BSc MSc MBA EngD CEng FHKIE FHKEng FIET FIMechE R.P.E.(MIS)
Representative of the Engineering Functional Constituency of the Legislative Council
*# Ir Prof P L YUEN
源栢樑教授、工程師
BScEng(MCL) MBA EngD FHKIE FCIBSE FIHEEM R.P.E.(BSS)
Chairman of Engineering Forum
CHIEF EXECUTIVE AND SECRETARY
秘書長
* Ir HON Chi Keung
韓志強工程師
* Members of the Executive
# In dual capacity
We use cookies on this site to facilitate your ability to login for technical reasons. Cookie Policy