The List of Awardees

The HKIE Honorary Fellow

2024 Ir Prof LAU Ching Kwong
  Ir Edmund LEUNG Kwong Ho
2023 Ir Prof Joseph H W LEE
  Ir Dr The Hon LO Wai Kwok
2022 Ir Alfred CHAN Wing Kin
2021 Ir Prof LEE Chack Fan
2020 Ir WAN Chi Tin
2018 Ir Peter Y WONG
2017 Ir Prof CHAN Ching Chuen
2015 Ir James CHIU
2013 Ir James KWAN Yuk Choi
2011 Mrs Carrie LAM
2010 Prof XU Kuangdi
2009  Prof Paul CHU Ching Wu
2007 Ir James BLAKE
2005 Sir Ir CHOW Chung Kong
2003 Ir Dr Raymond HO Chung Tai
1995 Sir Ir Gordon WU Ying Sheung
1994 Ir Prof the Hon Sir Charles KAO Kuen
1992 Ir Dr CHENG Hon Kwan
1991 Ir Prof CHEUNG Yau Kai
1989 Ir Allen LEE Peng Fei
1986 Dr CHIANG Chen
1982 Ir Prof KING Sing Yui
1981 Ir Dr CHEN Shou Lum
1976 The Hon Sir S Y CHUNG
本網站採用Cookies工具來改善使用者體驗及確保網站有效運行。閱讀更多 Cookie 相關資訊