Fire Discipline Advisory Panel List 2022/2023
white-square
Chairman Ir CHAN Yim Cheong Paul
Deputy Chairman Ir LAU Chi Kin
Members Ir Prof CHAN Siu Lai
  Ir CHIONG Kam Yueng Jacky
  Ir CHU Man Chun Charles
  Ir CHUNG Chit Chun Thomas
  Ir LAW Kam Cheong Gilbert
  Ir LEUNG Kwun Hong
  Ir Prof TSANG Sau Kit
  Ir TSANG Siu Fai Simon
  Ir Dr TSUI Suk Chong
  Ir Prof YUEN Kwok Kit
本網站採用Cookies工具來改善使用者體驗及確保網站有效運行。閱讀更多 Cookie 相關資訊